Skip to main content
1. Aşama KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni ve Kullanım Sözleşmesi
Aydınlatma Metni kapsamında, iletişim bilgilerim kullanılarak, tarafımla iletişime geçilmesini ; KEV’e bağlı bulunan tüm eğitim kurumlarındaki sınıf ve programların ve KEV’in gerçekleştirdiği tüm diğer  eğitim programları ile KEV bünyesinde  yapılan tüm sosyal organizasyon ve davetler  hakkında tarafıma seçtiğim iletişim  kanalı /kanalları kullanılarak, ticari elektronik ileti/ileti  gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bununla sınırlı olarak hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul ediyorum.
1.    Aydınlatma Metninin Amacı ve Vakfımızın Veri Sorumlusu Konumu: Kültür Koleji Vakfı (KEV), aday öğrenciler, öğrenci, veliler ve eğitimcilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin KEV tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir. 

2.    Aday Öğrenciler, Veliler, Eğitimcilere ve Diğer Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler Aday öğrenciler, veliler, eğitimciler ve diğer kişilere ait kişisel veriler, KEV tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, üniversite, bölümler, akademik kadro, dersler, eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi, davet ve organizasyonlardan haberdar etmek için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3.    Aday Öğrenci, Veliler, Eğitimciler ve Diğer Kişilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı: Aday Öğrenci, veliler ve eğitimcilere ait kişisel veriler, KEV tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, KEV tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, KEV’in stratejilerinin planlanması ve icrası, KEV’nin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile KEV’in sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KEV yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

4.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.    Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6.    Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından  http://kulturkolejivakfi.org.tr/kvkk adresinde yer alan KEV tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. KEV, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. KEV’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. KEV tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru formuna  http://kulturkolejivakfi.org.tr/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir. 
 
2. Aşama Kişisel Bilgiler
Kişisel bilgiler alanına eğitim hizmeti alan/almak isteyen kişinin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Başvuru formunu ebeveyn olarak dolduruyorsanız lütfen velisi olduğunuz adayın bilgilerini girerek başlayınız.
3. Aşama Eğitim Bilgileri
Son Mezun Olunan Kurum
Kültür Eğitim Vakfı’na bağlı Olan Eğitim Kurumlarının Hangisinde Öğrenim Görmek İstersiniz?
Kültür Koleji Anaokulu
Kültür Koleji İlkokulu
Kültür Koleji Anadolu Lisesi
Kültür Koleji Fen Lisesi
Kültür2000 Anaokulu
Kültür2000 İlkokulu
Kültür2000 Anadolu Lisesi
Kültür2000 Fen Lisesi
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
4. Aşama Aile Bilgileri
Anne / Baba Hayatta mı?
İkiside Hayatta
Anne Vefat Etti
Baba Vefat Etti
İkiside Vefat Etti
Anne Eğitim Bilgisi
Baba Eğitim Bilgisi
Anne Eğitim Bilgisi
Baba Eğitim Bilgisi
Anne Çalışıyor mu?
Baba Çalışıyor mu?
Ebevynlerinize ait işletme ya da şirket var mı?
Anne-Baba Birliktelik Durumu
Kiminle yaşıyorsun?
Kiminle yaşıyorsun?
Oturduğunuz Ev
Formun sonunda kira sözleşmesi talep edilecektir
Pandemi Döneminde Gelir Düzeyinizde bir değişim oldu mu? Pandemi sizi etkiledi mi?
Gelirimiz Azaltı, Giderimiz Arttı
Gelir-Gider Değişmedi
Gelirimiz Arttı
5. Aşama Taşınmazlar / Araçlar Hakkında Bilgiler
Aracınız var mı?
Taşınmazlarınız üzerinden kira geliriniz var mı?
Yukarıdakiler dışında başka bir geliriniz var mı?
6. Aşama Ev Halkı Bilgileri
7. Aşama Sağlık İle İlgili Bilgiler
Bedensel Engeliniz var mı?
Sürekli / Kronik/ Takip Altında Rahatsızlığınız var mı?
Covid-19 Geçirdiniz mi?
Covid-19 Aşısı Oldunuz mu?
8. Aşama Referans Bilgisi
9. Aşama KEV Eğitimde Fırsat Eşitliği Bursunu Nereden Duydunuz?
Seçiniz
10. Aşama Belge Yükleme

Eğitim Belgeleri

One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.

Kişisel Resmi Belgeler (E-devlet üzerinden temin edilebilir)

One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.

Maddi Durum Belgeleri

One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip.
Kültür Koleji Vakfı Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’na yapmış olduğum başvuruda belirttiğim tüm bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Yapmış olduğum başvuruda belirttiğim tüm kişisel verilerin (kendimin, aile bireylerimin, referansımın vb.) Kültür Koleji Vakfı tarafından veri işleme kapsam açıklamalarının yer aldığı Aydınlatma Metnini okuyarak onayladım. 
Başvuru ve sonuç değerlendirmelerinin tüm süreçlerinde yapılan tahkikat sonucu belgelerde ve bilgilerde belirtilenlerin aksi ispatlanır veya noksanlık tespit edilir ise burs hakkımı kaybedeceğimi ve bu bilgilerin Kültür Koleji Vakfı tarafından burs değerlendirme sürecinde kullanılması durumunda doğacak herhangi bir sorun/şikayet sorumluluğun tamamen bana ait olduğunu, belirttiğim maddi durum bilgilerimde bu süreç içerisinde oluşabilecek değişimleri Kültür Koleji Vakfı’na derhal bildirmeyi kabul ve beyan ederim.