Skip to main content

Burs ve Ödül Yönetmeliği

Kültür Koleji Vakfı (KEV) Burs ve Ödül Yönetmeliği

Burs Ve Ödül Yönetmeliği

 

Kapsam

Madde: 1- Bu Yönetmelik Kültür Koleji Vakfı (KEV) bursları ile ilgili hükümleri kapsar.

Amaç

Madde: 2- Kültür Koleji Vakfı resmi senedinde yazılı  amaçlara yönelik olarak; yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumlarında okuyan başarılı ve/veya maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için nakdi ve ayni karşılıksız yardımlar yapmaktır.

 

Görev

Madde: 3- Kültür Koleji Vakfı bu amacı gerçekleştirmek için, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile T.C.İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumlarında okuyan öğrencilere karşılıksız burslar ve başarı ödülleri verir.

 

Adaylık Koşulları

 Maddi olanakların yetersizliği yönünden;

Madde: 4- Bu maddeye göre verilecek burslarda amaç: öğrenciliği devam ederken öğrenci velisinin, anne veya babasının ölümü, daimi maluliyeti veya iflası, işten çıkarılması ve uzun süreli işsiz kalması gibi nedenlerle okul ücretini ödeyemeyecek duruma gelmesi ve bu suretle yurtiçi ve yurt dışı üniversiteler ile, T.C.İstanbul Kültür Üniversitesi veya İstanbul Kültür Eğitim Kurumlarındaki eğitimine devam edecek gelir durumunu kaybetmesi nedeniyle okuldan ayrılmak durumunda olan öğrencilerin okula devamları ve mezun olmalarının sağlanmasıdır. Maddi olanaklarının yeterli olmadığı velisi tarafından kabul ve beyan edilen ileri sınıf öğrencileri Kültür Koleji Vakfı burslarına aday olabilir. Burs talepleri Okul Müdürlüklerine yapılır. Bunun için her adayın velisi, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder. Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği taktirde burs kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemeler geri alınır. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci velisi bursun kesilmesini ister.

 

Başarı yönünden;

Madde: 5- İlköğretim 8. sınıflarından mezun olan ve Kültür Liselerine kayıt yaptıracak öğrenciler ile ileri sınıf öğrencilerinden burs için Okul Müdürlüklerinden istekte bulunanlara; Okul Müdürlüklerinin (Kültür Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü `nün) talebi ile aşağıdaki burslar verilir.

a)  Kültür İlköğretim Okulu 8. sınıflarından diploma notuna göre (Eşitlik halinde öğrencilerin SBS sonuçları dikkate alınır.)

Okul 1.,2.,3.,4., 5. lerine  Kültür Liselerini, asil listeden kazanmış olmaları ve devam etmeleri halinde Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlarda eğitim bursu verilir.

b)     Özel Okullar sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde,

İlk 3000 öğrenciden kayıt yaptıranlardan puan sırasına göre Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıda          

öğrenciye  burs verilir.

c)    Kültür Fen Lisesi’nde,

Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre, OKS-MF       

(Matematik Fen) puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000 arasında yer alan adaylardan, puan sırasına göre Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıda öğrenciye  burs verilir,

d) Kültür Liseleri ve Fen Liseleri ileri sınıf öğrencilerinden dönem sonu başarı puan ortalaması yüksek olan adaylardan puan sırasına göre Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıda öğrenciye burs verilir.

e)   Üniversiteler Seçme Yerleştirme Sınav (LYS) sonuçlarına göre alanlarında ilk 1.000 arasında yer alan ve T.C.İstanbul Kültür Üniversitesini tercih eden adaylardan, puan sırasına göre T.C.İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü `nün talebi ve Vakıf  Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıda öğrenciye burs verilir. Burs tahsisinde Kültür Koleji mezunlarına öncelik verilir.

f) Yurtdışında lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi gören öğrencilerin burs talepleri; eğitim ücretlerinin kısmen veya tamamen karşılanması, burs tutarlarının karşılıksız veya kredili veya mecburi hizmet koşullu olması hususları yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir.

Bursun Süresi

Madde: 6- Eğitim öğretim yılında disiplin cezası almamaları ve yıl sonunda sınıfını doğrudan geçme koşulları devam ettiği sürece öğrenciler bu burslardan eğitim öğretim süresince yararlanır.

 

Burs Tahsisi

Madde: 7- Bu yönetmeliğin 4 ve 5. maddeleri kapsamında ayrılacak bursların sayıları, bütçede ayrılan limit, bağışçı koşulları dikkate alınmak suretiyle Kültür Koleji Vakfı Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Madde: 8- Yukarıdaki kural ve ölçütlere göre eğitim süresince verilen  burslarda, öğretim yılı sonunda, burs talep edilecek öğrenci listesi T.C.İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü ve Kültür Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Kültür Koleji Vakfına iletilir. Vakıf Müdürlüğü inceleme sonucunda burs tahsis edilebilecek öğrenci adayları listesini Kültür Koleji Vakfı yönetim kuruluna gönderir. Yönetim kurulu, öneriyi değerlendirip, burs tahsis listesini kesinleştirir. Vakıf Yönetim Kurulu onayı Okullara bildirildikten sonra Okul yönetimleri burs alacak öğrenci ve/veya velilerine yeni öğretim yılı  ilk haftasına kadar durumu bildirir.

Burs Fonu

Madde: 9- Kültür Koleji Vakfının bu Yönetmelik kapsamında vereceği bursların kaynağını, Vakfın kişi ve kurumlardan bu amaçla alacağı bağışlar ile Vakıf gelirlerinden bu amaca tahsis edilecek diğer fonlar oluşturacaktır. 

 

Burs Fonuna Katkıda Bulunanlar

Madde: 10- Burs fonuna katkıda bulunanlar aday öğrencilerden bir veya birkaçının eğitimini üstlenip aylık-yıllık katkıda bulunabilecekleri gibi, bir defaya mahsus olarak ta katkıda bulunabileceklerdir. Burs fonuna katkıda bulunanlar ve katkı tutarları ile burs verilen öğrenci sayıları her yıl Vakıf üyelerine duyurulacaktır.

Burs fonuna en az  5 öğrencinin tüm okul dönemi eğitim giderini kapsayacak ölçüde bağışta bulunanlar adına özel burs fonu tesis edilebilir.

Burs fonuna bağış yapacak hayırseverler, istemeleri halinde burs verilecek öğrenciyi kendileri belirlemek üzere şartlı bağışta bulunabilirler. 

 

Madde: 11- Her Kültür Koleji Vakfı burslusu, kendisini Kültür Koleji ailesinin bir ferdi sayar ve gelişmesine katkıda bulunmayı görev bilir. Genel ilke olarak her burslu, Kültür Koleji Vakfı ‘nca kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için Kültür Koleji Vakfı aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının Kültür Koleji Vakfı’na bağış yapmasını sağlamayı görev bilir.

 

Vakıf Etkinlikleri

Madde: 12- Kültür Koleji Vakfı bursluları, eğitimleri sırasında veya sonrasında Kültür Koleji Vakfı’nca düzenlenecek toplantıları ve diğer etkinliklere katılmayı görev bilirler.

 

Burs Ödülleri

 

Madde: 13- Burs ödüllerinin amacı:

  • Daha çok çalışmayı teşvik etmek,
  • Üstün başarılı olmayı özendirmek, bursluların başarı piramidini oluşturmak,
  • Bursluların Kültür Koleji Vakfı ile ilişkilerini güçlendirmek,
  • Kültür Koleji ailesi içinde bütünleşmelerine ve birbirleri ile kaynaşmalarına katkıda bulunmaktır.

 

Bu amaçları gerçekleştirmek için ders yılı sonunda başarı derecesi belgelenen her Kültür Koleji Vakfı burslusuna aşağıdaki burs ödülleri verilir.

 

Başarı Ödülü

Madde: 14- Altyıl ve yarıyıl genel başarı ortalaması 100 üzerinden en az 75 olan burslunun ertesi yıl için bursu uzatılır, başarı belgesi ile ödüllendirilir.

 

Onur Ödülü

Madde: 15- Lise öğrenimini birincilikle bitiren son sınıf öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirilir.

 

Başarı Belgesi

Madde: 16- Yukarıdaki ödüller için başarı koşulunu yerine getirenler, Okul Müdürlükleri tarafından Kültür Koleji Vakfına bildirilir. Ödüller, Okulların mezuniyet-diploma törenlerinde öğrencilere verilir.

 

Son Hükümler

Yürütme

Madde: 17- Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Koleji Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.

Madde: 18- Bu yönetmelik Kültür Koleji Vakfı Yönetim Kurulunun 16.06.2016 tarih 185 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.