Skip to main content

VAKIF SENEDİ

Kültür Koleji Vakfı Senedi

Özet Bilgiler

 

KÜLTÜR KOLEJİ VAKFI SENEDİ 

(ÖZET BİLGİLER)

 

GENEL HÜKÜMLER

 Vakfın adı, Kültür Koleji Vakfı ’dır. Kısa adı  “KEV” dir.

İşbu resmi senette sadece “Vakıf” adıyla anılacaktır.

 

VAKFIN MERKEZİ

Vakfın Yönetim  Merkezi İstanbul İli Bakırköy İlçesinde, adresi 9/10 Kısım Kültür Koleji Yönetim Binası Kat 3 Bakırköy İstanbul’dur. Gerektiğinde merkezin yeri yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Vakfın merkez ve adresinin değiştirilmesi durumunda ilgili mercilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Vakıf, yönetim kurulu kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile Türkiye dahilinde birimler (şube, temsilcilik, irtibat bürosu vs.) açabilir. Vakıf, yürürlükteki Vakıf Tüzüğünce, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile yurt dışında da Şube açabilir.

 

VAKFIN  AMACI 

Kurucusu bulunduğumuz T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi ve Kültür Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yer alan ve alacak olan tüm okullar Türk Milli Eğitimine hizmet veren eğitim kuruluşlarıdır. Vakıf, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi ve Kültür Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yer alan ve alacak olan okulların gelişimine katkıda bulunmak, eğitim kalitesinin uluslararası standartların üzerine çıkarılmasını sağlamak, bu hizmeti daha iyi ve daha yaygın yapmak, eğitim, öğretim ve kültür konularında faaliyetlerde bulunmak, Türk milli eğitim ve kültürüne katkıda bulunmak suretiyle memleketin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ 

Vakıf amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Yabancı Dil öğretiminin daha iyi yapılmasına yardımcı olmak, bu maksatla yurt dışından getirilecek öğretmenlerin bulunması ve bunların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için katkıda bulunmak,
 2. Okulların ihtiyacı olan kitap ve malzemeyi sağlamak için destek yardımı yapmak,
 3. Okullarda kütüphane kurulmasını desteklemek ve gerekli katkıda bulunmak,
 4. Okullarda gerekli laboratuvar ve teknik araçların sağlanmasına çalışmak ve gerekli katkıda bulunmak,
 5. Her seviyedeki eğitim ve öğretim kuruluşlarındaki öğrenci ve araştırmacıya, yurt içinde ve dışında eğitim, öğretim ve araştırma bursu vermek,
 6. Öğretmen ve öğrencilere başarıları nedeniyle teşvik ödülleri vermek,
 7. Başarılı öğrencilere ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için Türkiye içinde ve dışında  burslar sağlamak, üniversite ve okulların Avrupa Birliği normlarında çalışmalarının sürdürülmesi için ilgili kurumlar ile çalışma yapmak ve gerekli olanakları sağlamak,
 8. Her türlü kültürel, mesleki ve teknik öğretim kursları açmak, vakıf amacına yönelik çeşitli yarışmaları düzenlemek, yarışma sonunda derece alanlara ödül vermek ve gerektiğinde resmi kuruluşlarla işbirliğine giderek sertifika vermek,
 9. Okul yönetimlerine her türlü yardımda bulunmak, bu konuda okul yönetimlerinin talep edeceği her konuda işbirliğinde bulunmak,
 10. Okul ile ilgili kültürel alanda her türlü faaliyette bulunmak, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sergi, seminer, geziler vs. tertiplemek,
 11. Tek başına veya diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte Yüksek Öğretim kurumları kurmak, kurulmuş olanlara katılmak,
 12. Vakfa gelir temin etmek için iktisadi, ticari işletmeler ve şirketler kurmak, kurulmuş olan şirket ve işletmelere iştirak etmek ve ortak girişimlerde bulunmak,
 13. Vakfa, gelir temin için gezi, konferans, kongre, fuar vs. düzenlemek, reklamcılık ve sigortacılık faaliyetleri ile sergi, kermes vb. her türlü organizasyon hizmeti vermek,
 14. Vakıf amacını destekleyecek doğrultuda Vakıf Mütevelli Heyetinin tespit edeceği diğer faaliyetlerde bulunmak,
 15. Vakıf amacına uygun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyici fonlar oluşturmak ve özel girişimin bu faaliyetlere etkin katılımını sağlayarak bilimsel, teknik ve akademik araştırmalara destek vermek,
 16. Vakıf amacına uygun uluslararası düzeyde bilimsel ve teknik gelişmeleri izlemek, ulusal ve uluslararası projelere katılımı desteklemek,
 17. Vakıf amacına uygun, bilimsel proje ve araştırmaları, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalışmalarını desteklemek,
 18. Her türlü yazılı, sözlü, görsel yayın faaliyetinde bulunmak, bülten, mecmua, gazete, kitap vs. mamullerin üretimi için gerekli tesisleri kurup işletmek,
 19. Türk kültürüne, insanlığın sanat ve fikir hayatına hizmeti geçmiş kişileri anmak, hatıralarını yaşatmak maksadıyla toplantılar, konferanslar, ödüllü yarışmalar ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve bu amaca uygun organizasyon hizmeti vermek. 

 

VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu;

 1. Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular,
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar,
 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar,
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali vs. konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar,
 5. Vakıf yöneticilerinin unvan, görev, yetki ve sorumluluklarını belirten örgüt yönetmeliğini düzenler, Vakıf imza sirkülerini onaylar, gerekirse değiştirir,
 6. Vakıfta istihdam edilecek müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir,
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar,
 8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar,
 9. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular,
 10. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir,
 11. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar,
 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim, imza ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

ONURSAL ÜYELER

Onursal Üyeler: Yönetim Kurulu bir üyenin başvurması ve en az (3) üyenin olumlu oyları ile Vakfa veya Vakfa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarına önemli maddi ve manevi hizmet, yardım veya katkıları bulunan kişi veya kişilere “Onur Üyeliği” verebilir.

Onur üyelik belgesi verilen kimselerin adları özel bir deftere kaydedilir.

Bu sıfatı alan kişi veya kişiler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy hakları mevcut değildir. 

 

VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.